641 Okuma / 2 Yorum

16 Şubat 2017

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, kamu kurum ve kuruluşlarında personel performans değerlendirmelerinin yapılabilmesi için 2015 yılında bir çalışma başlatmıştır.

Bu çalışmanın başlatılmasının gerekçesi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan ve zamanla işlevini yitirmiş olan sicil sistemine ilişkin hükümlerin, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılması sonucu ortaya çıkan boşluğun, Devlet memurlarının görevlerindeki başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere geliştirilecek somut göstergelere dayalı bir performans değerlendirme sistemiyle doldurulmak istenmesidir. Bu maksatla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122’nci maddesinin son fıkrasına “Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir” hükmü getirilmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bu çalışmasına paralel olarak, SİBERNETİK Sistemler, profesyonel ve akademik kadrosu ile “Devlet Memurlarının Performanslarının Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Taslağına” uygun olarak “Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Personel Performans Değerlendirme Sistemi©” geliştirmiş, mevzuat gereği Devlet Personel Başkanlığının, İçişleri Başkanlığının ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün olumlu görüşleri alınmış, bazı önemli kamu kurumlarımızda uygulamaya geçmiştir. 

SİBERNETİK Sistemler tarafından geliştirilen Personel Performans Değerlendirme Sistemine yetkili Devlet kurumlarından olumlu görüşler verilmesi ve bu sistemin kurumlarımızca benimsenip uygulanmasının nedeni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın belirlediği ve aşağıda sıralanan hedefleri tam ve eksiksiz olarak karşılamış olmasıdır.

Geliştirilen sistem, Bakanlıkça öngörüldüğü gibi kamu personelinin değerlendirilmesi alanında oluşan sistem boşluğunu gidermiş olmasının yanında;

1.   Kamusal hizmet sunumunun etkinleştirilmesini,
2.   Kamu kurum ve kuruluşlarında cezalandırıcı değil, başarıyı teşvik edici bir performans değerlendirme anlayışının yerleştirilmesini,
3.   Değerlendiricilerin tek taraflı puan vermesi yerine, değerlendirilenlerin de aktif şekilde yer aldığı süreçlerden oluşan bir değerlendirme sisteminin tesisini,
4.   Yüksek performansın ön plana çıkarılmasını, teşvik edilmesini ve ödüllendirilmesini,
5.   Düşük performansın gelişim planları yoluyla telafi edilmesini,
6.   Atıl durumdaki insan kaynağının kamu hizmeti üretimine tekrar kazandırılmasını,
7.   Personel sorumluluğunun, işe bağlılığının ve motivasyonlarının artırılmasına katkıda bulunulmasını,
8.   Yüksek performans gösteren personelin meslekte ilerleme, yükselme ve kişisel gelişim yollarının desteklenmesini,
9.   Değerlendirmelerin objektif, somut ve ölçülebilir performans göstergelerine dayalı olmasını sağlamıştır.

 

SİBERNETİK Sistemler tarafından geliştirilen Personel Performans Değerlendirme Sisteminin piyasadaki benzer personel performans değerlendirme sistemlerine göre farkları ve üstün tarafları şunlardır.

1.   Yetkili Devlet kurumları tarafından uygun görülmüştür.
2.   Kurum ve kuruluşların kendilerine özel çalışma hayatlarına kolayca uyarlanmıştır.
3.   Halen, birçok kamu kurumunda başarıyla uygulanmaktadır.
4.   Kullanılan sistem, uygulanmakta olduğu kamu kurumlarında, değerlen­diriciler tarafından kısa sürede öğrenilmiş, gözlem kayıtları, kıymetlendirme, derecelendirme ve arşiv işlemlerinin kolaylıkla yapılmasını sağlamış, böylece ekonomik ve aynı zamanda uygulanabilir olduğunu sadece teorik olarak değil, deneysel olarak da kanıtlamıştır.
5.   Kullanılan sistem, ödüllendirme ve müeyyideye yasal altyapı oluşturmak üzere değerlendirmeye tabi personel arasındaki farkları açıkça ortaya koymuş, personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını, atama veya görevlendirmeye ilişkin bilişsel, mesleki, yöneticilikle ilgili ve kişisel niteliklerini açıkça belirleme özelliğini göstermiş, bu yönüyle kurumlar için aynı zamanda etkili ve aynı zamanda güvenilir  olduğunu da kanıtlamıştır.
6.   Kullanılan sistem ve formlar kurumların mevcut otomasyon (Bilgi işlem)sistemlerine kolayca entegre edilebilmiştir.

 

SİBERNETİK Sistemler™ tarafından kurum ve kuruluşlarımıza önerilen  Hizmet Paketi  şunları kapsar:

1.   Kurum için özelleştirilmiş Personel Performans Değerlendirme Yönetmeliği yazımı
2.   Mevzuat gereği, yazılan  Personel Performans Değerlendirme Yönetmeliği için Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların uygunluk görüşlerinin alınması
3.   1500 adet matbu Personel Performans Gözlem Formu
4.   1500 adet matbu Personel Performans Değerlendirme Formu
5.   250 adet matbu Performans Hedef ve Göstergeleri Broşürü
6.   En az 10 saatlik Eğitim Programı
7.   İsteğe bağlı olarak, kullanılan formaların Kurumun otomasyon sistemine aktarılması
8.   Bir Yıllık Süreç Yönetim Danışmanlığı

 

Kamuya hizmetin manevi önemini biliyor ve yüceltmek için her türlü gayreti gösteriyoruz, amacımız kurumlarımızın 2050 dünyasına hazırlanmasında bizim de katkımızın bulunmasıdır.