BU ALANDA SUNULAN HİZMETLERİMİZ

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Yazımı

Teşkilat ve İç Mevzuatı Geliştirme Programı Yazımı

Kurum ve Kuruluş Teşkilatlarının, Emir-Komuta ve İdari Destek Bağlantılarının Yazımı / Çizimi

Büyükşehir ( İl / İlçe ) Belediyesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmelikleri Yazımı

 • Özel Kalem Müdürlüğü Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • İç Denetim Birimi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Strateji Geliştirme Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • İşletme, İştirakler ve Kaynak Geliştirme Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Etüd ve Projeler Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Fen İşleri Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Kent Estetiği Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • İmar ve Şehircilik Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Ulaşım, Toplu Taşıma ve Raylı Sistemler Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Emlak ve İstimlak Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Kırsal / Tarımsal Hizmetler Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • İtfaiye Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Zabıta Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Mali Hizmetler Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Muhtarlık İşleri Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Bilgi İşlem / Bilgi Teknolojileri Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Destek Hizmetleri Dairesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Diğerleri
 •  

Büyükşehir ( İl / İlçe ) Belediyesi Standart Uygulama Yönetmelikleri Yazımı

 • Personel Performans Değerlendirme Yönetmeliği
 • Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 • Özlük Hakları Yönetmeliği
 • İtfaiye Personeli Çalışma Esasları Yönetmeliği
 • Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği
 • Zabıta Personeli Çalışma Esasları Yönetmeliği
 • Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
 • Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Yönetmeliği
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Kent Estetiği Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • İl / İlçe İmar Yönetmeliği
 • İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği
 • Otobüs Terminali ve Liman İşletme Yönetmeliği
 • Toplu Taşıma Yönetmeliği
 • Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği
 • Ticari Taksi Yönetmeliği
 • Servis Araçları Yönetmeliği
 • Deniz ve İç Suyolu Taşımacılığı Yönetmeliği
 • Elektronik Haberleşme ve Geçiş Hakları Yönetmeliği
 • İl İnceleme Kurulu Yönetmeliği
 • Haller Yönetmeliği
 • Kesimhaneler Yönetmeliği
 • Hayvan Satış Yerleri Yönetmeliği
 • Belediye Konservatuarı Yönetmeliği
 • Kültür ve Sanat Tesisleri Teşkil ve İşletilme Yönetmeliği
 • Sağlık ve Sosyal Destek Merkezleri Teşkil ve İşletme Yönetmeliği
 • Sağlık ve Sosyal Yardım ve Hizmetler Yönetmeliği
 • Yaşlılar Bakımevi Yönetmeliği
 • Kadın Sığınma Evi Yönetmeliği
 • Engelsiz Yaşam Merkezi Yönetmeliği
 • Hayvan Barınakları Teşkil ve İşletme Yönetmeliği
 • Gençlik ve Sporu Destekleme Yönetmeliği
 • Gençlik Meclisi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Diğerleri
 •  

Büyükşehir ( İl / İlçe ) Belediyesi Standart Uygulama Yönergeleri Yazımı

 • Protokol ve Tören Hizmetleri Yönergesi
 • İç Denetim Yönergesi
 • Bina ve Tesis Bakım Onarım Yönergesi
 • Yol Bakım Şefliği İşletme Yönergesi
 • Harita ve Planlarla İlgili Arşiv Hizmetleri Yönergesini
 • Numaralama İşlemleri Yönergesi
 • Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi Yönergesi
 • Buluntu Eşya Yönergesi
 • Koruyucu Güvenlik Yönergesi
 • Emlak Yönetimi Yönergesi
 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Yönergesi
 • Belediye Gelirlerini Tarh, Tahakkuk, Tahsil ve Takip Yönergesi
 • Ön Mali Kontrol Yönergesi
 • Doğrudan Temin Yönergesi
 • Ambarlar Yönergesi
 • Motorlu Araç, İş Makinesi, Diğer Araç, Gereç ve Makinelerin Bakım Onarım Yönergesi
 • Onay ve İmza Yetkileri Yönergesi
 • Yazışma Kuralları Yönergesi
 • Arşiv Yönergesi
 • Dosya Yönergesi
 • Etik Komisyonu Yönergesi
 • Eğitim Kurulu Çalışma Esasları Yönergesi
 • Personel Yönetimi Uygulama Esasları Yönergesi
 • Hizmet İçi Eğitim Yönergesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
 • Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve Trafik Düzenleme Kurulu (UTDK) Yönergesi
 • Bilgi İşlem Sistemleri Yönergesi
 • Siber Olaylara Müdahale Yönergesi
 • Kırsal Kalkınma, Tarım ve Hayvancılık Desteğinin Yönetimi Yönergesi
 • Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları Yönergesi
 • Kültür ve Sanat Etkinliklerinin Yönetimi Yönergesi
 • Kurumsal İletişim, Basın, Yayın ve Tanıtım Yönergesi
 • Halkla İlişkiler Yönergesi
 • Diğerleri
 •  

Organize Sanayi Bölgesi Teşkilat, Görev ve Çalışma Talimatnamelerinin Yazımı

 • OSB Teşkilatı ve OSB Bölge Müdür Yardımcılıkları Görev ve Çalışma Talimatnamesi 
 • İdari İşler Müdürlüğü Teşkilat, Görev ve Çalışma Talimatnamesi
 • Mali İşler Müdürlüğü Teşkilat, Görev ve Çalışma Talimatnamesi
 • Satın Alma Şefliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Talimatnamesi
 • İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü Teşkilat, Görev ve Çalışma Talimatnamesi
 • Enerji İşleri Müdürlüğü Teşkilat, Görev ve Çalışma Talimatnamesi
 • Teknik İşler Müdürlüğü Teşkilat, Görev ve Çalışma Talimatnamesi
 •  

Organize Sanayi Bölgesi Standart Uygulama Talimatnamelerinin Yazımı

 • Onay ve İmza Yetkileri Talimatnamesi
 • Protokol ve Tören Hizmetleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Talimatnamesi
 • Dosyalama ve Arşiv Talimatnamesi
 • Disiplin İşleri Talimatnamesi
 • Personel Performans Değerlendirme Talimatnamesi
 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Talimatnamesi
 • Ön Mali Kontrol Talimatnamesi
 • OSB Gelirlerini Tarh, Tahakkuk, Tahsil ve Takip Talimatnamesi
 • Stratejik Plan ve Performans Programı Hazırlama Talimatnamesi
 • Temin ve Tedarik Talimatnamesi
 • Ambar Talimatnamesi
 • Bina ve Tesis Yönetim, Bakım ve Onarım Talimatnamesi
 • Motorlu Araç, İş Makinesi, Diğer Araç, Gereç, Makine, Teçhizat Bakım Onarım Talimatnamesi
 • Acil Durumlara Müdahale Talimatnamesi
 • Etik Komisyonu Talimatnamesi
 • Personel Yönetimi Talimatnamesi
 • Hizmet İçi Eğitim Talimatnamesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatnamesi
 • Bilgi İşlem Sistemleri ve Siber Güvenlik Talimatnamesi
 • İmar ve İstimlak İşleri Talimatnamesi
 • Koruyucu Güvenlik Talimatnamesi
 • Ulaşım Koordinasyon ve Trafik Düzenleme Talimatnamesi
 • Reklam ve Tabela Uygulama Talimatnamesi
 • Atık Su Altyapı Tesisleri Talimatnamesi
 • Ambalaj ve Katı Atıkların Kontrolü Talimatnamesi
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Talimatnamesi
 • Hava Kalitesinin Korunması ve Gürültü Kontrolü Talimatnamesi
 • İç İletişim Talimatnamesi
 • Kurumsal İletişim, Basın, Yayın ve Tanıtım Talimatnamesi
 •  

Personel Kadro Cetvellerinin Hazırlanası ve Yazımı

Personel Görev Tanımlarının Yazımı

Stratejik Plan Yazımı

Yıllık Performans Programının Yazımı

Yılık Faaliyet Raporu Yazımı

Kent İçi Ulaşım Ana Planı Yazımı

Acil Durum Planı Yazımı

İSG Risk Değerlendirmesi ve Doküman Yazımı

Hizmet İçi Eğitim Programı ve Sonuç Raporu Yazımı

Acil Durum Tatbikat Planı ve Sonuç Raporu Yazımı

Konsolide Risk Raporu Yazımı

Kullanma, Emniyet ve Bakım Talimatları Yazımı

Yapı İşleri, Mal ve Hizmet Alımı Sözleşme ve Şartnamelerinin Yazımı

Diğerleri

 

FOR THE FOREIGN INVESTORS AND OIZ’S (YABANCI YATIRIMCI VE OSB’LER İÇİN)

Standard Operating Procedures Writing (Standart Uygulama Usullerinin Yazımı)

Standard Operating Instructions Writing (Standart Uygulama Talimatlarının Yazımı)

Agreements Writing (Sözleşme/Şartname Yazımı)

Legal Paperwork Writing (Resmi Evrak Yazımı)

Others (diğerleri)