BU ALANDA SUNULAN HİZMETLERİMİZ

Bilimsel Yönetim Eğitimlerinin Programlanması / Planlanması ve Verilmesi

 • Yönetim Bilimi, Tarihsel Geçmişi ve Geleceği
 • Bilimsel Yönetimin Fonksiyonları ve Prensipleri
 • Yöneticiler İçin Altın Kurallar
 • Stratejik Planlama 
 • Performansa Dayalı Bütçeleme
 • Yönetsel Başarısı İçin Yeniden Teşkilatlanma
 • Problem Çözme ve Karar  Verme Teknikleri
 • SWOT Analizi
 • Stratejik ve Operatif Yönetim
 • Stratejik Plan ve Faaliyet Raporu Hazırlama Esasları
 • Program Yönetimi
 • Performans Programı ve Faaliyet Raporu Hazırlama Esasları
 • Performansa Dayalı Bütçe Hazırlama Esasları
 • Toplam Kalite ve Sinerji Yönetimi
 • Dönüşüm Yönetimi
 • Kriz Yönetimi
 • Diğerleri
 •  

Çeşitli Görev ve Faaliyetlerin Yönetimi Eğitimlerinin Programlanması / Planlanması ve Verilmesi

 • Stratejik İletişim 
 • Personel (İnsan Kaynakları) Yönetimi 
 • Personel Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
 • Meslek İçi Eğitim Yönetimi
 • Tatbikat Yönetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi ve Sistemin Yönetimi
 • Koruyucu Güvenlik Sistemi ve Sistemin Yönetimi
 • Kent İçi Ulaşım Yönetimi
 • Makine İkmal, Bakım ve Onarım Sistemi ve Yönetimi
 • Bina Bakım ve Onarım Sistemi ve Yönetimi
 • Yapım İşlerinin Yönetimi
 • Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Sistemi ve Yönetimi
 • Doğrudan Temin Sistemi, Uygulama Esas ve Usulleri
 • Mevzuat Hazırlama Esas ve Usulleri
 • Diğerleri
 •  

Kurum ve Kuruluşların İhtiyaçlarına Özel Eğitimlerin Programlanması / Planlanması ve Verilmesi

 • Yeni Katılanlar İçin Oryantasyon Eğitimi
 • Kurum Kültürü, Vizyon, Misyon ve Temel Değerler
 • Tabi Olunan Mevzuat ve Mevzuatın Verdiği Görevler
 • Kurumun Teşkilatı ve Birimlerin Görevleri
 • Kurumun İç Mevzuatı ve Standart Uygulamaları
 • Diğerleri
 •  

Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Programlanması / Planlanması ve Verilmesi

 • Sözsüz İletişim - Vücut Dili
 • Protokol ve Görgü Kuralları
 • Etkili Hatırlama Teknikleri
 • Toplantı Sanatı
 • Müzakere Sanatı, Görüşme Adabı, Çatışma Yönetimi
 • Kişilik Özelliklerinden Etkili İstifade
 • Etkili Konuşma ve Yazma
 • Zaman ve Stres Yönetimi
 • Bir Proje, Görev veya Faaliyet Yönetimi
 • Halkla İlişkiler
 • Diğerleri
 •  

Zorunlu Bireysel Eğitimlerin Programlanması / Planlanması ve Verilmesi

 • Özlük Hakları
 • Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik
 • Kişisel Koruyucu Güvenlik
 • Etik Davranış İlkeleri
 • İş Sağlığı ve Kişisel Koruyucu Güvenlik
 • Kullanıcı, Emniyet ve Bakım Talimatları
 • İlk Yardım
 • Acil Durum Tedbirleri
 • Resmi Yazışma Kuralları
 • Standart Dosya Planı ve Dosyalama Esas ve Usulleri
 • Arşiv İşlemleri
 • Diğerleri
 •  
Zorunlu Toplu Eğitim ve Tatbikatların Programlanması / Planlanması ve Verilmesi
 • Acil Durum Eğitim ve Tatbikatları
 • Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Eğitim ve Tatbikatları
 • Toplu Gerçekleşirilen Hizmet Eğitim ve Tatbikatları
 • Diğerleri