Günümüz kurumlarının kullandığı sistemler, insan, yapay zeka ve otomatik bilgi işlem teknolojilerinin karışımından oluşan hibrid sistemlerdir. Yapay zeka ve otomatik bilgi işlem teknolojilerinin kullanım oranı artsa da, insan düşüncesi ve davranışı kurumlarda hala çok etkilidir. Yapay zeka ve otomatik bilgi işlem teknolojileri ise destek unsurudur.

Gelişen çağda yönetimin sorunları sürekli arttıkça, insan düşünce ve davranışları daha da karmaşıklaşır, kurumsal dağınıklık artar, adeta klasik yönetime dönüş için baskı oluşturur. Bu baskı, bilimsel yönetim, sistem düşüncesi, standardizasyon, otomasyon ile aşılmaya çalışılır. Bilimsel yönetimin sistematize ve standardize edilmiş protokolleri otomatik bilgi işlem sistemlerine aktarıldıkça, karar süreçleri yapay zekaya bırakıldıkça SİBERNETİK Sistemlere dönüşüm başlatılmış olur.

SİBERNETİK Sistemler, yapay zeka ve otomatik bilgi işlem sistemlerini esas unsur, insanı destek unsuru olarak görür. İleri teknoloji robotlar, sürücüsüz otomobiller, hava savunma sistemleri gibi… İnsan, sadece sistemin çalıştırma düğmesini açar ve işi bitince kapatır. İş kapsamındaki tüm görevler sistemin yapay zekasına ve otomatik bilgi işlem sistemlerine kalır. Böylece iş süreçlerinde, insani eğitim ve deneyim noksanlığı, ruhsal veya fizyolojik yetersizlikler, yönetim veya organizasyon ya da ekip çalışmasından kaynaklanabilecek tüm hata ve eksikliklerin giderilmesi hedeflenir.

Geleceğin yönetim sorunları ile baş edebilmek için nihai hedef SİBERNETİK Sistemler olsa da, önce ve mutlaka bilimsel yönetim başarılabilmelidir. Kurum ve kuruluşlarda, bilimsel yönetimin başarılabilmesi ve böylece etkililik, ekonomiklik ve verimliliğin artırılabilmesi için  6 temel fonksiyonel görevin mutlaka yerine getirilmesi gerekir. 

 

 

Bunlar;

1.   Üst norm mahiyetinde tüm yasal dayanakları incelemek ve yasal çerçeveyi belirlemek, bunları ve önceki uygulamalardan çıkan tüm edinimleri açıkça ve dürüstçe ortaya koyabilmek,
2.   Kurum ve kuruluşlarımızın sorumlu olduğu görev ve faaliyetler ile bunların etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak görev talimatları ve standart uygulama prosedürlerini (iç mevzuatı) hazırlamak ve sürekli geliştirmek,
3.   Eğitim yönetim ve uygulamaları ile kurum personelinin bilgi, beceri ve farkındalık seviyelerini, yazılan görev talimatları ve standart uygulama prosedürlerini takip edebilecek duruma yükseltmek, mesleki gelişimlerini tamamlamak,
4.   Yönetilen her program veya görevde, bilimsel yönetimin fonksiyon ve prensiplerini  eksiksiz uygulamak, bilimsel yönetimi başarmak,
5.   Mal ve hizmetleri en etkili, en ekonomik ve en verimli şekilde üretmek,
6.   Kurgulanan ve yazılı prosedürler halinde geliştirilen sistemlerin işlerliğinden emin olunduğunda, prosedürleri otomasyon yazılımı haline getirmek, sürekli geliştirmek ve böylece kurum ve kuruluşlarımızın sibernetiğe geçişini sağlamaktır.
 

Bilimsel yönetim başarılarak, SİBERNETİK Sistem kurulduğunda artık personelin mesleki eğitimlerine olan ihtiyaç ve manuel yönetim araçları değerini yitirecek, otomasyon bunların yerini alacaktır