SİBERNETİK Sistemler™ yazımını taahhüt ettiği tüm iç mevzuatı (Yönetmelik, Yönerge, talimatname, plan ve program, cetvel, sözleşme, teknik şartname  vs.) 

1.   Kurum ve kuruluşların teşkilat yapısına,
2.   Emir-komuta bağlantıları ve kurumsal kültürüne,
3.   Üst norm mahiyetindeki en güncel Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge maddelerine,
4.   Sayıştay ve Danıştay kararlarına,
5.   17/02/2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mevzuat Hazırlama Esas ve Usulleri Yönetmeliğine,
6.   02/02/2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe 
 
uygun olarak kaleme alır.
 
 
SİBERNETİK Sistemler, yazımını taahhüt ettiği tüm iç mevzuat hakkında ilgili Bakanlık ve diğer ilgili Merkezi İdare Kurum ve Kuruluşlarının veya Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün, Belediyelerin, kurum çalışanları ve diğer paydaşların görüş ve önerilerini, katkıları ve girdilerini alır. İş bitimi için taahhüt edilen süreler, önceden yazılı bir iç mevzuat alt yapısı mevcutsa geçerlidir. Merkezi İdare Birimlerinin, yazımı tamamlanan iç mevzuata görüş verme süreleri taahhüt edilen bu sürelere dahil değildir.

Hazırlanan dokümanın tüm kullanım hakları muhatap kamu veya özel kurum veya kuruluşa ait olmakla birlikte, bu hak, hazırlanan dokümanın başka kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile, gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılması hakkını doğurmaz.

 

SİBERNETİK Sistemler, taahhüt ettiği tüm görevleri, profesyonel, akademisyen ve uzman kadrosuyla, dürüstçe ve bilgi ile bilimsel yönetim fonksiyon ve prensiplerine göre yönetir.